Skalka na zahradě

Skalka na zahradě

Možnosti jak si vybudovat skalku jsou téměř neomezené. Ideální podmínky pro založení skalky má zahrada se svažitým terénem. To ale neznamená, že si skalku nemůžete
vybudovat, i když máte rovnou zahrádku.

 

Existují možnosti jako jsou mobilní skalky v korytech, nebo třeba suchá zídka, která nahradí při terasování funkci klasické zdi a zároveň
okrášlí okolí. Skalku si můžete vybudovat koneckonců i na terase.

Prostorové řešení skalek také neznají omezení. Od přírodního řešení, které kopíruje kus horské přírody až po architektonické pojetí, u kterého uplatníte abstraktní tvary a neobvyklé
materiály. Aby se vám plánování skalky vydařilo a vaše výtvarné vize nepřišly vniveč, připravili jsme pro vás přehled těch nejdůležitějších kroků, které jsou pro úspěšné
vybudování skalky nezbytné.

Kde skalku umístit?

Pro skalničky jsou ideální jižní polohy, které jsou v poledních hodinách zastíněné. Před nadměrným poledním sluncem můžete skalku chránit, když utvoříte stín pomocí velkých
kamenů nebo dřevin. Nevhodná jsou pro skalku místa zastíněná velkými stromy. Jednak kvůli nedostatečnému světlu a také proto, že po přeháňkách, dlouho trvá než srážky
vyschnou. Pro dobrou kondici rostlin je také důležitý dostatek proudícího vzduchu.

Jak na krásnou skalku?

Nejste si jistí, jak skalku vymyslet, aby působila přirozeně krásně a nebudila dojem vyumělkovanosti? Držte se pravidla starého tisíce let – zlatého řezu . Velmi jednoduše
řečeno se jedná o poměr jedné třetiny ku dvěma třetinám, což je považováno za ideální proporce jak ve výtvarném tak třeba i ve filmovém umění. Pro lepší pochopení si to ukážeme
na praktickém příkladu.
Pro skalku jste si vyměřili plochu 3×3 m. Vrchol skalky v tomto případě nebudete situovat do středu plochy, ale do blízkosti protilehlého rohu ke svému pozorovacímu místu, ve
vzdálenosti asi 1m od každé hrany. Takto opticky rozdělíte plochu v poměru ⅓ ku ⅔ . Ve předu i vzadu vzniknou díky tomu příkré svahy. Na mírnější straně můžete vytvořit plochá
suťoviska a na příkřejší straně skalnaté partie. Dále je dobré dodržet optickou rovnováhu.

Při umisťování balvanů postupujte následně:

Když umístíte velký balvan, tak protější balvany by měly být 2 – 3 menší, čímž získáte rovnoměrné rozdělení. Kameny pokládejte sporadicky, uskupujte je do menších skupin v
lichém počtu: 3, 5, 7 a kombinujte různé velikosti v jedné skupině. K modelaci terénu můžete použít štěrk či písek. Skalka by měla vypadat skvěle i bez rostlin, protože při osazování už
nebudete mít moc prostoru na úpravy. Kameny pro stavbu skalky seženete ve stavebninách, specializovaných zahradních prodejnách, nebo přímo v lomech. Převoz kamenů
je díky jejich váze obtížný a nákladný. Pokud je to tedy možné, využijte zdroje kamenů v blízkosti vaší zahrady.
Než začnete přemýšlet, jaká by se vám skalka líbila, je nutné se zamyslet, kolik času s ní
chcete strávit. Čím větší skalka – tím více práce a času. Pří výběru rostlin je nutné také brát v potaz fakt, že rychlerostoucí polštářovité druhy vyžadují méně péče než choulostivé zakrslé druhy.

Potřebné množstí kamenů pro konkrétní provedení skalek.

Je jedno, kterou z hornin si vyberete, důležité je zvolit jen jeden typ a nekombinovat ho. Ideální kámen pro skalky je vápenec, protože vápencová flóra je velmi bohatá.
Při výběru kamene na skalku nevolíme křemen ani velké oblázky, protože se jedná o kámen vyskytující se přirozeně pouze v korytech řek, v jezerech nebo v morénách.

Pro ilustraci uvádíme níže orientační množství potřebné pro vybudování několika modelových skalek.
Pro středně velkou opěru terasy: 2 – 3 t kamene
Pro klasické alpinum o rozloze 20 m² : 10 t lomového kamene, štěrk a šotolinu
Pro 1m² suché zídky : 1t kamene

Několik slov o pH

Při volbě kamene zajímá zahradníka především vliv horniny na půdu, tedy pH, které má vliv na vázanost živin v půdě. Skalničky dělíme pak podle toho, jaké pH jim vyhovuje, na
kyselomilné rostliny, někdy nazývané také jako silikátové či vápenostřežné a na vápenomilné .
Na silikátových horninách jako je tvrdá žula, hadec (serpentin), pískovce, porfyrové tufy, láva, rula břidlice a další se vyvíjejí půdy s nízkým pH (4,5 – 5,5) .
Oproti tomu na vápencových, jílovitých a alkalických horninách se vyvíjejí půdy s vysokým pH ( 7,5 – 8,5) .
Čím vyšší je hodnota pH, tím lépe jsou vázany v půdě živiny, jako je železo a další stopové prvky.

Kámen a voda

Pokud se rozhodnete vybudovat malý potůček, pro stálý oběh vody vám postačí čerpadlo na síťové napětí 220 V. Ideální je, když potůček vyúsťuje do malého jezírka, z kterého
čerpadlo nasává vodu pro další koloběh. Při plánování jezírka dbejte, aby větší balvany zakrývaly techniku i přívodní hadici. Přívodní hadici nemusíte ukládat do nezámrzné
hloubky, protože na podzim je nutné čerpadlo vypnout a vodu z hadic vypustit. Dno a břehy utěsníte pomocí fólie a aby nedošlo poškození ostrými hranami kamenů,
tak pod ně můžeme dát geotextílii. Vodní plochy pozitivně ovlivňují klima skalky, protože ochlazují vzduch. A tekoucí voda v zahradě navodí příjemnou atmosféru.

Příprava a výstavba skalky

Při přípravě pozemku zkontrolujte, jestli je na vybrané ploše vše v pořádku. Objevíte-li na navážce zbytky stavební a sutě, odstraňte je. Také je nutné řádně odstranit plevel.
Rozhodnete-li se pro chemické odplevelení, počítejte s tím, že je třeba s ním začít několik měsíců před samotnou stavbou skalky a několikrát ho zopakovat, protože nestačí zničit pleel který na pozemku zrovna roste, ale i plevel který vyroste ze semínek v půdě až po prvním ošetření herbicidem.

Odvodnění pozemku

Máte připravenou plochu? Můžete se pustit do vyhloubení základů a položení drenáže. Pokud skalku budujete v rovině, mělo by být odvodnění pod celou plochou. Pokud se jedná o skalku ve svahu, vyhlubte u její paty asi 20 – 30 cm hluboký příkop a na asi 5 cm vrstvu štěrku a šotoliny položte drenážní trubky, ideální jsou perforované plastové. Na nejhlubším místě vytvořte odtok, volný nebo napojený na kanalizaci či do zaskakovací šachty. Pamatujte, že umístění odtoku závisí na místě, kde skalku budujete.

Tip: Do výtoku dejte zmačkanou kuličku z pletiva proti myším .

Zemina pro skalky

Ideální substrát pro skalky se skládá z ornice a drobného kameniva o zrnitosti 4 – 8 mm nebo 8 –16 mm, nejlépe ze stejné horniny z jaké budete budovat skalku. V případě, že
budujete skalku z vápence, použijte i trochu surové rašeliny a drcené borky. Do vzniklé zeminy se nepřidávají hnojiva. Při hloubení základů si odkládejte bokem horní část
humózní ornice pro přimíchání do připravovaného substrátu.

Kam položit vybraný kámen, aneb budujeme skalku

Když máte hotové návrhy skalky, navezený materiál a připravenou zeminu, můžete se pustit do budování skalky. Kameny pokládejte tak, jak by ležely v přírodě, aby působily přirozeně.
Větší kameny ukládáme hlouběji do půdy kvůli lepší stabilitě skalky. Nejspodnější kameny pokládejte k okraji trávníku, k obrubníkům cestiček, aby usazené kameny ležely cca 5 cm pod úrovní okraje. Všechny uložené kameny by měly mít mírný sklon ke svahu , aby dešťová a zálivková voda nesplavovala půdu.

Každý položený kámen musí sedět – nesmí se viklat. V případě, že se kámen pohupuje, podložte ho vrstvou zeminy. Mezi jednotlivé kameny sypejte 3 – 5 cm zeminy. Hloubka
zapuštění kamenů musí být taková, aby těžiště kamene bylo pod svažnicí, pod povrchem úklonu svahu (více než polovina kamene musí být zakopána v zemi), aby nedošlo k vyvrácení kamenů. Při tvorbě skalky si nezapomeňte položit cestičky z tzv. šlapáků, abyste o skalku mohli dobře pečovat.

Suchá zídka

Suchá zídka

Zídku si můžete vybudovat bez základů až do výšky 1 m. Máte-li zamokřenou půdu , pak vyhlubte rýhu a vyplňte ji minimálně 20cm vrstvou štěrku. Vyšší zídka bude vyžadovat vtakovém případě štěrkovou drenáž kolem 40 cm. Následně můžete položit drážní trubky. Do spár v suché zídce můžete použít hrubý písek nebo šotolinu. Pro stabilitu zídky je ideální sklon ke svahu 10 – 15 % . První vrstvu zídky utvořte z největších kamenů. Při stavění suché zídky postupujeme stejně jako u betonované zídky, s tím rozdílem že svislé spáry můžeme nechat širší, aby kořenové baly rostlin měly dostatek prostoru. Vodorovné spáry mohou být tlusté 2 – 3 cm. Abyste mohli o svou zídku po osázení rostlinami pečovat, při její stavbě si nezapomeňte vybudovat také schody či cestičky.

Výsadba rostlin na skalku

Před výsadbou musí být všechny skuliny a spáry vyplněné zeminou. Do zvláště úzkých spár zeminu vtlačte, tak aby byla v kontaktu s podložím. Nezapomeňte vyplnit i prohlubně. Pro
přirozenější vzhled skalky rozprostřete do všech míst mezi kameny kamennou drť. Před výsadbou by měly být hotové i el. rozvody a odtoky pro srážkovou vodu.
Skalničky tvoří hustý kořenový systém , protože jsou svým prostředím nucené hledat vodu na více místech souběžně. Při výsadbě proto dbáme na to, aby nedošlo k jeho poškození. V
případě, že potřebujeme vyhrabat půdu z úzkých štěrbin, aby jsme mohli kořeny rozprostřít, můžeme použít ruční prstovou plečku . Po přitisknutí kořenů ke spárám vyplňte vzniklé díry
spárovou zeminou . Je nutné zaplnit všechny díry, aby nedocházelo k usychání rostlin.
Při výsadbě musíte myslet i na to, že se rostliny budou zvětšovat a rozrůstat. Nesázejte je proto příliš nahusto. I když vám může po založení skalka připadat holá, během pár let ji rostliny přirozeně zaplní. Po výsadbě všechny rostliny jemně zalijte, aby nedošlo k jejich vyplavení. Ideální je z počátku časté kropení. Jakmile se rostliny ujmou, můžete umístit zbývající kameny.

Péče o skalku a její údržba v bodech

Péče o skalku se příliš neliší od péče o jakkoli jiný záhon. Existuje ale pár zásad, které jsou specifické.

 1. Při ujímání Při ujímání skalničky chráníme před nadměrným slunečním zářením , čímž snižujeme výpar např. pomocí plachetky.
 2. Po 7 – 14 dnech lze kontrolovat, jestli se rostliny ujaly. To poznáte tak, že listy mají zelené, napjaté a nezavadlé.
 3. Zavlažování: Skalky udržujte spíše sušší než jiné trvalkové záhony, ve vrcholném létě postačí když je 1 – 2x za týden zalijete. Pro zavlažování můžete použít také kapkovou
  závlahu apod. Nikdy skalku nezalévejte v plném slunci. Ideální je zalévat brzy ráno nebo pozdě večer.
 4. Pravidelně už od nově založené skalky kontrolujte výskyt plevelů a průběžně je likvidujte.
 5. Hnojení: I když jsou skalničky drobné, potřebují dostatek živin – ideální jsou hodnotná tekutá hnojiva s močovinou (dusík), hnojíme za soumraku, můžeme použít i rohovinová hnojiva.
 6. Střih a řez: Střih provádíme, když rostliny přerůstají. Většinu skalniček stříháme po odkvětu. U druhů jako je tařička, huseník nebo lomikameny provádíme střih na po
  odkvětu v květnu nebo v červnu. Druhy kvetoucí v létě, jako jsou hvozdíky, zvonky, silenky, lze stříhat ihned po odkvětu nebo časně zjara.
 7. Zazimování: Skalničky je nutné chránit před vlhkostí, např. pomocí plexisklových tabulí, zvláště při silnějších mrazech.
 8. Škůdci: Mezi škůdce, kterými se na skalce budete potýkat patří především plži, lalokonosci a myši.
 9. Choroby: Některé skalničky trpí houbovými chorobami. Pravé padlí se objevuje na polštářovitých hvězdnícíh. Hvozdíkovou rez poznáme podle malých puchýřků na
  spodní straně listů hvozdíků. Plíseň šedá se objevuje zvláště při deštivém počasí. Některé náročnější suchomilné rostliny mohou trpět hnilobou kořenů. Ochrana proti
  chorobám většinou není nutná, postačí, když napadené části odstraníte.

Chcete si nechat skalku udělat od firmy a zajímá vás kolik skalka stojí?

Cena každé skalky bude jiná – záleží na velikosti, použitých kamenech, rostlinách, ale i na tom, jak je místo kde bude firma skalku provádět připravené a dostupné. Pokud terén sami vyčistíte, srovnáte a odplevelíte, ušetříte tak peníze které by vám jinak firma za tuto jednoduchou ale potřebnou činnost naúčtovala.

Vzorový příklad provedení a nacenění skalky o ploše 15m² ve svahu.

Vyřezání a odvoz přerostlé kleče a břečťanu, včetně vykopání kořenů.

Skalka původní stav

 

 

 

 

 

Srovnání terénu a odplevelení postřikem totálním herbicidem (2x)

Skalka srovnání a odplevelení

 

 

 

 

 

Usazení kamenů, obruby a výsadba rostlin.

Skalka osazení kamenů a rostlin

 

 

 

 

 

Dosypání svahu kačírkem.

Skalka dosypání štěrkem

 

 

 

 

 

Obklad zídky olejovanými modřínovými prkny.

Skalka finální

Rozpočet skalky:

Odstranění a odvoz starého porostu – 1800kč

Srovnání a odplevelení terénu – 600kč

Plastová obruba –  420kč

Travertin 600kg –  2500kč

Kačírek frakce 16/22 600kg – 280kč

Rostliny – 2200kč

Obklad zídky dřevem – 2000kč

Dopravné – 3900kč

Návrh a realizace – 7300kč

Celková cena vzorové skalky o ploše 15m² je 21 000kč vč. DPH.

Což je zhruba 1400kč za metr čtvereční skalky.

 

, ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *